Gå til stamtræet

Hjælp

 

Familien Strømming

Navnet Strømming

Navnet Strømming stammer fra ægteparret Martha Elise Agnes Strøm og Knud Petersen. Martha og Knud blev gift i 1923. I modsætning til den almindelige praksis på dette tidspunkt ønskede de ikke at benytte gommens efternavn Petersen, men dannede i stedet efternavnet Strømming ud fra Marthas pigenavn.

Familien Strømmings logo

Grundideen i Strømming-familiens logo bygger på det forhold, at "strømming" i Nordsverige er den populære betegnelse for en sild (det er uklart, om der er tale om en særlig underart eller variant, visse steder bruges også betegnelsen Østersø-sild, se f.eks. her), nutildags mest kendt fra den traditionelle norrlandske ret surströmming. Logoet blev tegnet omkring 1980 af grafiker Erik Ellegaard Frederiksen (1924-97) efter idé af Torben Strømming. Sidstnævnte kendte Erik Ellegaard Frederiksen gennem sit professionelle virke. Torben Strømming har fortalt, at han en dag ringede til Erik Ellegaard Frederiksen i professionel anledning, men indledte samtalen med at forelægge sin idé om et familielogo for Erik Ellegaard Frederiksen. Ved samtalens afslutning fortalte Erik Ellegaard Frederiksen henkastet, at nu havde han designet logoet, og få dage senere ankom det med posten i rentegnet form.

Et stamtræ blev plantet...

Lige siden drengeårene har det interesseret mig at kortlægge mine aner. Allerede som 10-årig eller deromkring kontaktede jeg de ældste i familien for at få detaljer som fødselsdatoer, dødsdatoer, navne på forfædre og -mødre, børn m.v. Jeg fik fremstillet nogle skemaer, som jeg udfyldte efter telefon-samtaler med diverse familiemedlemmer og jeg brugte oplysningerne til at optegne traditionelle stamtavler. Det var imidlertid meget begrænset, hvor langt jeg kom ad den vej.

I 1977 fik min moster, Karen Margrethe Dirksen (født Damgaard) udarbejdet en større slægtsbog hos Dansk Slægtsforskning i Fredericia. Dette værk åbnede mine øjne for, hvilket enormt område slægtsforskning er.

Min fars død i 2003 og min svigerfars død i 2004 blev den konkrete anledning til at digitalisere disse genealogiske oplysninger og siden præsentere dem på en mere nutidig måde. Disse sider er derfor dedikeret til Torben Strømming og Asger Nielsen.

Bidrag er velkomne

Rettelser, tilføjelser, billeder og kommentarer er særdeles velkomne - send mig en e-mail på adressen KnudHenrik (a) Stroemming.dk (erstat '(a) ' med '@'), skriv til mig på adressen Bjørnsonsvej 53, 2500 Valby eller ring til mig på tlf. (+45) 2071 4373. Hvis du sender mig billeder eller andet originalt kildemateriale, garanterer jeg, at materialet vil blive returneret. Du er også særdeles velkommen til at bidrage med hele biografier af nogle af de personer, hvor der endnu kun er en summarisk beskrivelse, f.eks. af dig selv eller nogen af dine nærmeste. Hvis du savner inspiration, kan du evt. kigge på min egen side.

Dansk er det primære sprog her og nogle af siderne findes endnu kun på dansk. Når tiden tillader det, vil yderligere sider bliver oversat til engelsk (assistance er særdeles velkommen).

Kilder

De væsentligste kilder til nærværende slægtsoplysninger er:

  • "Slægtsbog for efterkommere efter SIBBE ANDRESEN PHILIPSEN SIBBESEN, bolsmand i Overskov i Iller, Broager sogn, født 1787", Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1977
  • "Slægtsbog", Niels Reinholdt Bentsen, København, 1924 (uudgivet)

Hertil kommer et væld af oplysninger, der stammer fra originale kilder (kirkebøger, gravstene m.v.) samt andre slægtsforskere, som har lagt resultatet af deres arbejde på nettet, eller som har overbragt diverse oplysninger direkte.

Slægtsbogen af Dansk Slægtsforskning

Ovennævnte slægtsbog af Dansk Slægtsforskning udgør den absolutte grundstamme her, først og fremmest for anerne til min mormor, Nanna Petrea Damgaard, født Sibbesen. Jeg har derfor transskriberet hele værket og gjort det tilgængeligt i digital form som PDF-fil her. Jeg har gjort en dyd ud af at genskabe slægtsbogen så nøjagtigt som muligt, inkl. fejl og mangler. Udover utilsigtede afskrivningsfejl er der fire ændringer, der er indført af praktiske årsager:

1. Alle sider er fortløbende nummererede i bunden.
2. Hvor der er konstateret fejl, er der tilføjet en fodnote.
3. Der er tilføjet en fejlliste bagest på side 94.
4. Der er tilføjet et navneregister på side 95ff. I dette register henvises til den fortløbende sidenummerering.
 
Herudover er der én vigtig udeladelse. I originalen er der øverst til venstre på hver side nogle angivelser, der formentligt entydigt identificerer den pågældende side i Dansk Slægtsforsknings arkiv. Desværre er disse angivelser ikke fuldkomne i de eksemplarer, jeg har haft til rådighed. Dette vil der blive forsøgt rådet bod på ved en senere lejlighed.

Dansk Slægtsforskning udgav tilsyneladende slægtsbøgerne i forskellige udgaver, dels såkaldte "Bibliotekseksemplarer", dels individualiserede eksemplarer, der var tilrettet specifikt til det familiemedlem, der købte bogen. I det her gengivne eksemplar er der således på side 3 indsat en side, der dedikerer bogen til min moster Karen Margrethe Dirksen, født Damgaard, og på side 5 er der indsat en opstilling, hvor der er redegjort for min mosters relation til probanden, Sibbe Andresen Philipsen Sibbesen. Side 3 findes ikke i Bibliotekseksemplaret og side 5 er erstattet med en generisk henvisning til efterslægtstavlen.

Dansk Slægtsforskning var på ingen måde ufejlbarlige, og der er da også konstateret fejl i materialet; disse er som ovenfor nævnt samlet i en errata-liste bagest i transskriptionen. Såfremt yderligere fejl påvises, vil disse blive tilføjet errata-listen efterhånden. Hvis du konstaterer fejl (og kan dokumentere dem), er du særdeles velkommen til at kontakte mig.

Dansk Slægtsforskning anførte kun i helt specielle tilfælde kilder til deres oplysninger. Det vanskeliggør selvsagt en efterprøvning af oplysningerne. Efterhånden som tiden tillader det, vil oplysningerne blive kontrolleret med de originale kilder.

Ole Bech Knudsen har skrevet nogle særdeles interessante bemærkninger til Dansk Slægtsforsknings udgivelser i almindelighed, se her.

Endelig skylder jeg Poul H. Rasmussen tak for bidrag til transskriptionen.

Slægtsbogen af Niels Reinholdt Bentsen

Denne slægtsbog har været en vigtig kilde til information om slægtninge til Birgitte Friis Nielsen, født Hansen. Dette værk findes transskriberet her.

Præsentation af stamtræet

Jeg har valgt at præsentere oplysningerne i en form, der er genereret af et program, GCG 2.1, som jeg skylder Troels Skovmand Eriksen stor tak for.

I medfør af General Data Protection Regulation (GDPR) er slægtstræet beskyttet. Kontakt mig venligst, hvis du gerne vil have adgang, pr. email til genealogi@stroemming.dk.

Klik nu på træ-ikonet øverst til venstre.

Knud Henrik Strømming

Disse sider er optimeret til 1280 x 1024 pixels.

Denne side blev sidst opdateret 2018.03.24